محصولات مبدل سریال

مبدل پورت سریال که به آن سرور سریال یا تغییر مسیر دهنده پورت نیز می‌گویند، دستگاهی است که داده‌ها را بین یک پورت سریال کامپیوتری (COM port) و یک شبکه محلی (LAN) منتقل می‌کند.

به این ترتیب این امکان فراهم است تا به جای کابل‌های سریال از اترنت استفاده کنیم و درهم و برهمی آن محل را به حداقل برسانیم و به دستگاه‌های سریال اجازه دهیم تا بسیار دورتر از کامپیوترهایی که استفاده می‌کنند قرار بگیرند.

محصولات مبدل سریال

مبدل پورت سریال که به آن سرور سریال یا تغییر مسیر دهنده پورت نیز می‌گویند، دستگاهی است که داده‌ها را بین یک پورت سریال کامپیوتری (COM port) و یک شبکه محلی (LAN) منتقل می‌کند.

به این ترتیب این امکان فراهم است تا به جای کابل‌های سریال از اترنت استفاده کنیم و درهم و برهمی آن محل را به حداقل برسانیم و به دستگاه‌های سریال اجازه دهیم تا بسیار دورتر از کامپیوترهایی که استفاده می‌کنند قرار بگیرند.