محصولات پریز شبکه

پریز شبکه یک وسیله بسیار حساس است که حتما باید در زمان انتخاب آن دقت کرد چرا که بر سرعت شبکه تأثیرگذار است.

پریز شبکه بخش های مختلفی دارد که عبارتند از قاب تو کار، بخش اصلی که به آن کیستون هم مي گویند و کابل به آن متصل می‌شود و یک صفحه دیگر به نام فیس پلیت یا face-plate که روی آن قرار می گیرد.

حتما باید در انتخاب انواع مختلف تجهیزات پسیو شبکه نیز به اندازه تجهیزات اکتیو دقت کنید تا فرآیند انتقال داده‌های مورد نظرتان با سرعت مطلوبی انجام شود و اختلالی در آن پیش نیاید.

محصولات پریز شبکه

پریز شبکه یک وسیله بسیار حساس است که حتما باید در زمان انتخاب آن دقت کرد چرا که بر سرعت شبکه تأثیرگذار است.

پریز شبکه بخش های مختلفی دارد که عبارتند از قاب تو کار، بخش اصلی که به آن کیستون هم مي گویند و کابل به آن متصل می‌شود و یک صفحه دیگر به نام فیس پلیت یا face-plate که روی آن قرار می گیرد.

حتما باید در انتخاب انواع مختلف تجهیزات پسیو شبکه نیز به اندازه تجهیزات اکتیو دقت کنید تا فرآیند انتقال داده‌های مورد نظرتان با سرعت مطلوبی انجام شود و اختلالی در آن پیش نیاید.