محصولات داکت شبکه

داکت شبکه به کانال هایی گفته می شود که کابل ها در آن قرار می گیرند و ابعاد و کاربری های مختلفی دارند.

داکت‌ها به دسته بندی و مرتب کردن کابل‌ها کمک می کنند و به این ترتیب کابل ها مرتب و منظم می شوند.

پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که داکت از جمله تجهیزات پسیو شبکه است که انواع کابل را در خود جای می دهد.

محصولات داکت شبکه

داکت شبکه به کانال هایی گفته می شود که کابل ها در آن قرار می گیرند و ابعاد و کاربری های مختلفی دارند.

داکت‌ها به دسته بندی و مرتب کردن کابل‌ها کمک می کنند و به این ترتیب کابل ها مرتب و منظم می شوند.

پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که داکت از جمله تجهیزات پسیو شبکه است که انواع کابل را در خود جای می دهد.