محصولات مبدل شبکه

مبدل فیبر نوری یکی از انواع کانورتر صنعتی است که شامل یک فرستنده و گیرنده برای انتقال تصویر، صوت، داده، اترنت و تلفن بر روی بستر فیبر نوری است.طراحی کانورتورهای اترنت به فیبر نوری با هدف تبدیل داده‌های اترنت به سیگنال‌های فیبر نوری صورت گرفته است و این قدرت را دارد که برای گسترش فاصله انتقال یک گزینه خوب به شمار بیاید. با تبدیل به مدیای فیبر نوری، داده‌های اترنت در طول فاصله تا 80 کیلومتر قابل انتقال هستند و این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که ایمنی عالی EMI را دارا می‌باشد.

مبدل فیبر نوری یکی از انواع کانورتر صنعتی است که شامل یک فرستنده و گیرنده برای انتقال تصویر، صوت، داده، اترنت و تلفن بر روی بستر فیبر نوری است.طراحی کانورتورهای اترنت به فیبر نوری با هدف تبدیل داده‌های اترنت به سیگنال‌های فیبر نوری صورت گرفته است و این قدرت را دارد که برای گسترش فاصله انتقال یک گزینه خوب به شمار بیاید. با تبدیل به مدیای فیبر نوری، داده‌های اترنت در طول فاصله تا 80 کیلومتر قابل انتقال هستند و این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که ایمنی عالی EMI را دارا می‌باشد.

مبدل فیبر به اترنت از استاندارد IEEE 802.3 پشتیبانی می‌کند، به همین دلیل اتصال دستگاه‌های Ethernet ،Fast Ethernet ،Gigabit و 10 Gigabit Ethernet امکان پذیر است.

محصولات مبدل شبکه

مبدل فیبر نوری یکی از انواع کانورتر صنعتی است که شامل یک فرستنده و گیرنده برای انتقال تصویر، صوت، داده، اترنت و تلفن بر روی بستر فیبر نوری است. طراحی کانورتورهای اترنت به فیبر نوری با هدف تبدیل داده‌های اترنت به سیگنال‌های فیبر نوری صورت گرفته است و این قدرت را دارد که برای گسترش فاصله انتقال یک گزینه خوب به شمار بیاید. با تبدیل به مدیای فیبر نوری، داده‌های اترنت در طول فاصله تا 80 کیلومتر قابل انتقال هستند و این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که ایمنی عالی EMI را دارا می‌باشد.

مبدل فیبر به اترنت از استاندارد IEEE 802.3 پشتیبانی می‌کند، به همین دلیل اتصال دستگاه‌های Ethernet ،Fast Ethernet ،Gigabit و 10 Gigabit Ethernet امکان پذیر است.