محصولات FXO / FXS

FXO / FXS همیشه به صورت زوج همراه هم هستند، یعنی مثل فیش‌های نر و ماده. اگر از هیچ سیستم تلفنی استفاده نشود، تلفن (FXO) مستقیما به پورت FXS متصل می‌شود. این پورت از طریق شرکت مخابراتی ارائه می‌شود.

FXS / FXO نام پورت‌هایی است که برای خطوط تلفن آنالوگ استفاده می‌شوند. اصطلاح خطوط تلفن سنتی آنالوگ (POTS) ابتدائا به صورت یک موضوع فکاهی (خنده‌دار) مطرح شد ولی اکنون به عنوان یک اصطلاح عمومی در صنعت ارتباطات مخابراتی استفاده می‌شود.

تماس تلفنی که از طریق خط انالوگ دریافت می‌شود به این صورت آغاز می‌شود: گوشی دستگاه FXO برداشته می‌شود. پورت FXS در طرف‌های متناظر به شناسایی این مورد مي‌پردازد که این تماس باید برقرار شود و انتظار ارقام کدنویسی شده به عنوان سیگنال DTMF را داشت.

    محصول ندارد.

    محصولات FXO / FXS

    FXO / FXS همیشه به صورت زوج همراه هم هستند، یعنی مثل فیش‌های نر و ماده. اگر از هیچ سیستم تلفنی استفاده نشود، تلفن (FXO) مستقیما به پورت FXS متصل می‌شود. این پورت از طریق شرکت مخابراتی ارائه می‌شود.

    FXS / FXO نام پورت‌هایی است که برای خطوط تلفن آنالوگ استفاده می‌شوند. اصطلاح خطوط تلفن سنتی آنالوگ (POTS) ابتدائا به صورت یک موضوع فکاهی (خنده‌دار) مطرح شد ولی اکنون به عنوان یک اصطلاح عمومی در صنعت ارتباطات مخابراتی استفاده می‌شود.

    تماس تلفنی که از طریق خط انالوگ دریافت می‌شود به این صورت آغاز می‌شود: گوشی دستگاه FXO برداشته می‌شود. پورت FXS در طرف‌های متناظر به شناسایی این مورد مي‌پردازد که این تماس باید برقرار شود و انتظار ارقام کدنویسی شده به عنوان سیگنال DTMF را داشت.