مبدل سریال مولتی 8 پورت RS232/485 به TCP/IP

مبدل سریال مولتی 8 پورت RS232/485 به TCP/IP یک دستگاه [...]

1 روز پیش

مبدل سریال مولتی 4 پورت RS232/485/422 به TCP/IP

مبدل سریال مولتی 4 پورت RS232/485/422 به TCP/IP یک دستگاه [...]

2 روز پیش

مبدل سریال مولتی ۲ پورت RS232/485/422 به TCP/IP

مبدل سریال مولتی ۲ پورت RS232/485/422 به TCP/IP یک دستگاه [...]

3 روز پیش

پیگتیل فیبر نوری 12 رشته FC/APC

پیگتیل فیبر نوری 12 رشته FC/APC سینگل مود 1.2m نوعی [...]

4 روز پیش

پیگتیل فیبر نوری 12 رشته SC/UPC

پیگتیل فیبر نوری 12 رشته SC/UPC نوعی کابل فیبر نوری [...]

5 روز پیش

پیگتیل فیبر نوری 12 رشته SC/APC

پیگتیل فیبر نوری 12 رشته SC/APC سینگل مود 1.2m نوعی [...]

6 روز پیش

اسپلیتر فیبر نوری FC/UPC 1×4

اسپلیتر فیبر نوری FC/UPC 1x4 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

1 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری FC/APC 1×12

اسپلیتر فیبر نوری FC/APC 1x12 سینگل مود 1260/1650nm با کانکتور [...]

1 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1×16

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1x16 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

1 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری 16×1 FC/UPC

اسپلیتر فیبر نوری 16×1 FC/UPC سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور FC/UPC [...]

1 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1×4

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1x4 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

2 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1×2

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1x2 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

2 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری FC/UPC 1×2

اسپلیتر فیبر نوری FC/UPC 1x2 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

2 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری FC/UPC 1×8

اسپلیتر فیبر نوری FC/UPC 1x8 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

2 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1×8

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1x8 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

2 هفته پیش

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1×32

اسپلیتر فیبر نوری SC/UPC 1x32 سینگل مود 1310/1550nm با کانکتور [...]

2 هفته پیش