توسعه مهندسی نرم افزار با استفاده از وب

۱۳۹۷/۰۶/۲۷ دانستنی‌ها

توسعه مهندسی نرم افزار با استفاده از وب به چه معنی است؟ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از توسعه وب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺮوﺳﻪ در اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﻗﯿﻖ و آﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺮوﺳﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه دﻗﯿﻘ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﺎﯾﺪاری، ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ را ﻣﻔﺮوض داﺷﺘﻪ باشد.

وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯿ‌‌ﺘﻮان زاﺋﯿﺪه اﻓﮑﺎر آﻗﺎی ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺮﻟﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎری از ﺷﺒﮑﻪی وﺑﯽ از دادهﻫﺎ ﯾﺎ وﺑﯽ از ﯾﮏ ﻣﺨﺰن اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺠﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻋﻈﯿﻢ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت وب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد.

پیشینه

ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر وب، ﻣﺘﺪﻟﻮژیﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺮم‌ا‌ﻓﺰار ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺎﺳﺦ داده و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻣﺘﺪﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ، برای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺑﺮای وب ﻧﺴﻞ ﺳﻮم، ﮐﻪ وب معنایی (Web Semantic) نام دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺘﻮای وب ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ‌های نرم‌افزاری آن را درک کند.

اﮔﺮﭼﻪ وب معنایی را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰینی ﺑﺮای وب ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺴﺖ و از اﯾﻦ رو سرویس وب معنایی را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ وب ﯾﺎ مهندسی نرم افزار ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺴﺖ. اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای از ﺳﺮویس وب داﻧﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده ﺗﺎ از ﭘﺮوﺳﻪی مهندسی نرم افزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ روی وب معنایی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺮوﺳﻪی ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﺳﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮد.

وب معنایی در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد.

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺳﻪ‌ﻫﺎی SE ﺑﺮ روی SW، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻓﺎز ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت ﻫﺮ SE و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭼﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﺮوری ﻣﯿ‌ﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻏﯿﺮه).

معرفی و آشنایی سرویس‌ها

ﺳﺮوﯾﺲ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎر دادهﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ، اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﺪل ﺗﺤﻮﻟﯽ مهندسی نرم افزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار را از ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺷﺒﮑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وب ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻠﺖ ﻓﺮم و زﺑﺎن را ﺑﺮ روی ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺣﻮزه ی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺳﻪ ی ﻣﻌﻨﺪﺳﯽ وب ﺑﺮ روی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻣﯿﺘﻮان از ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن مهندسی نرم افزار در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان داﻧﺸﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺷﺮوع در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار دارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ،

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را از دﯾﺪ مهندسی نرم افزار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

بیشتر بخوانیم: ﻓﻨﺎوریﻫﺎی مدرن اینترنت اشیا (IOT)

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ سرویس ‌ها و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮده‌اﻧﺪ، ﻣﺜﻼٌ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ WSMO ﮐﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روی ﻫﻢ‌رﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﺪود 5 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ و ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ.

ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻨﺪﺳﯽ وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼٌ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدید ﻧﯿﺰ ﯾﮏ روش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وب ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ، اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، از MDD اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی داﻧﺴﺖ.

ﭘﺲ از اراﺋﻪی روﺷﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪل SE ﺑﺮای Sw، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺎز ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ی SW وﺟﻮد دارد، ﻣﯿﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت، ﺑﺘﻮان آﻧﺮا از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.

داﻣﻨﻪ مهندسی نرم افزار

ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی مهندسی نرم افزار ﻓﻌﻠﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وب را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ، دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ. از ﯾﮏ ﺳﻮ، ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺪل ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻧﺎم دارد، ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ SaaS ﻧﯿﺎزر ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺷﺪه دارد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن SW از ﭘﺮوﺳﻪی SE را ﺑﺮ رووی ﭘﺮوﺳﻪی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وب ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ صورت کلی و همچنین فازهای انحصاری پروسه را بتوان مورد مطالعه قرار داد.

ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی SE ﺑﺮای SW در ﺟﻬﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ داده، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻏﯿﺮه، ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮای ﭘﺮازش ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺳﻪی SE، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری SE و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺑﺰار (از ﻃﺮﯾﻖ MDA) ﺑﺎ UML ﻏﻨﯽ کرد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، مهندسی نرم افزار اﺑﺮی را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ (ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪی SE ﺑﻨﭻ ﻣﺎرك ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺰاﯾﺎی آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿ‌ﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮازﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺪﻟﻮژیﻫﺎی SE وﺟﻮد دارد، این اصل را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری وﺟﻮد دارد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﻋﯿﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوژه‌ ی ﻧﺮم اﻓﺰاری را نمی‌ﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﻧﺮم اﻓﺰاری داﻧﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪای داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *